Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Matura
Matura
Lista tematów 2018 PDF Drukuj Email
Wpisał: Bernadeta K.   
02.10.2017.

LISTA TEMATÓW

MATURY WEWNĘTRZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

MATURA 2018

Czytaj całość…
 
Dostosowanie warunków egzaminu maturalnego PDF Drukuj Email
Wpisał: Janka   
14.09.2017.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2017/2018 w „starej” i „nowej” formule

  1. O dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) pozytywnej opinii rady pedagogicznej po złożeniu wniosku nauczyciela, wniosku rodziców ucznia lub wniosku ucznia pełnoletniego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

  1. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza należy przedłożyć dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2017.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

  1. Do 10 lutego 2018 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje zdających na piśmie o przyznanych dostosowaniach.
  2. Do 14 lutego 2018 r. zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.
  3. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego:

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Absolwenci ze specyficznym trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część ustna

Część pisemna

-

1. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania z języka polskiego, j. obcych oraz matematyki

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Absolwenci z chorobami przewlekłymi

(na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb zdającego.

4. Absolwenci słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1. Korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego do 15 minut przygotowanie do wypowiedzi lub/oraz egzamin).

3. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego do 15 minut.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

2. Języki obce nowożytne:

a) arkusze standardowe z możliwością korzystania z urządzeń technicznych;

lub

b) arkusze dostosowane do dysfunkcji (bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu)

5. Absolwenci w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu trwania egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego – do 15 minut.

1. Zapewnienie obecności specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

2. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego do 30 minut.

3. Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali.

 

 
Terminy matur PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
27.04.2017.

UWAGA MATURZYŚCI!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów maturalnych 2017 ogłoszone są w gablocie „Matura” na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

 
Lista tematów PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
30.09.2016.

Lista tematów matury wewnętrznej z języka polskiego - rok 2017

 

 
Informacja o opłatach - matura PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
23.08.2016.
 

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner