Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisał: Janka   
19.09.2018.

Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych


UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2018 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

EGZAMIN ZAWODOWY /NOWY/

19.06.2018r.

Część pisemna

Czas trwania egzaminu 60 min.

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

GODZINA ROZPOCZĘCIA

SALA

Technik handlowiec 3 TH

A.18

10.00

209 D
210 D

Technik organizacji reklamy
2 TR, 2 THR

A.26

14.00

aula

Technik organizacji reklamy
4TR

A.27

12.00

103 D

Technik logistyk
2 TL, 2 TCL, 4 TL

A.30

10.00

201 C
203 C
210 C

Technik logistyk
3 TL, 3 TO, 4 TL

A.31

12.00

101 D
103 D
108 D
110 D

Technik ekonomista
2 TB, 2 TCL

A.35

10.00

101 C
103 C
110 C

Technik ekonomista
4TB

A.36

12.00

101 D

Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz
3 TG, 3 TŻ, 3 GZ

T.06

10.00

aula

Technik hotelarstwa
2 TA, 2 TTG

T.11

10.00

201 D
203 D
208 D

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna

Kwalifikacja

Części praktycznej - termin

Klasa

Sala

Czas trwania

części praktycznej

A.18

25 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

26 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

3 TH

101 D

150 min

A.22

28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

abs

207 A

180 min

A.26

26 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

27 czerwca 2018 r.
godz. 8.00

2 TR
2 THR
3TR

207 A

120 min

A.27

28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

4TR

207 A

180 min

A.30

26 czerwca 2018 r.
godz. 16.00

2 TL
2 TCL
3TO
4TL

aula

120 min

A.31

26 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

3 TL
3 TO
4TL

aula

120 min

A.32

26 czerwca 2018 r.
godz. 13.00

4TL

103 C

120 min

A.35

29 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

2 TB
2 TCL

202 A
204 A
205 A

180 min

A.36

28 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

4TB

207A

180 min

T.06

25 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

26 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

27 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

28 czerwca 2018 r.
godz. 8.00 i 12.00

3 TG
3 TŻ
3 GZ
abs.

8 D
10 D

120 min

T.11

26 czerwca 2018 r.
godz. 9.00

2 TA
2 TTG
3TA

101 C
103 C
110 C

150 min

T.15

26 czerwca 2018 r.
godz. 13.00

12 (4TGH)

25 (4TG)

19 (4TŻ)

21 (abs)

101 C

150 min

 


Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego – stary egzamin

Techniki ekonomista 341[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik handlowiec 341[03]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 341[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik logistyk 342[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kelner 512[01] - długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kucharz 512[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

Technik technologii żywności 321[09]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego –

nowy egzamin

Technik ekonomista 331403, A.35- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Kelner 513101, T.09- długopis z czarnym tuszem, kalkulator.

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

  • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości

  • numer PESEL

  • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) na podstawie objęcia w roku szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

  1. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

  1. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:

- nauczyciela;

- rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;

  1. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
  1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
  1. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna

Część praktyczna

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

4. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

6. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej Sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

 

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner