Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisał: Janka   
19.09.2018.

Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych


UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2018 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego

Technik ekonomista 331403, A.35, A.36 - długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11, T.12 - długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26, A.27- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30, A.31, A.32 - długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik handlowiec 522305, A.18, A.22 - długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

 

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

  • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości

  • numer PESEL

  • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) na podstawie objęcia w roku szkolnym 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

  1. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

  1. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:

- nauczyciela;

- rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;

  1. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
  1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
  1. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna

Część praktyczna

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego

i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych, w tym z komputera.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu

i środków dydaktycznych,

w tym z komputera.

4. Zdający

z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego)

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego

i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym

z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej, która zapisuje odpowiedzi zdającego.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera.

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej która zapisuje odpowiedzi zdającego.

6. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej Sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa.

 

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner