Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisał: Janka   
19.09.2017.

Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych


UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2018 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

EGZAMIN ZAWODOWY /NOWY/

11.01.2018r.

Część pisemna

Czas trwania egzaminu 60 min.

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

GODZINA ROZPOCZĘCIA

SALA

Technik handlowiec 4TGH, abs

A.22

12.00

Aula

11 osób

Technik organizacji reklamy

4TR

A.27

12.00

201 C

15 osób

203 C

16 osób

Technik logistyk

4TL

A.32

14.00

201 C

15 osób

203 C

16 osób

Technik ekonomista

3TC

A.35

10.00

209 D

5 osób

Technik ekonomista

4TB, 4TC

A.36

12.00

Aula

60 osób

Technik hotelarstwa

4TA

T.12

12.00

101 C

12 osób

103 C

10 osób

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4TGH, 4TG, 4TŻ, abs

T.15

12.00

201 D

14 osób

203 D

14 osób

101 D

14 osób

103 D

15 osób

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna

 Kwalifikacja

Części praktycznej - termin

Liczba

 zdających

Sala

Czas trwania

części praktycznej 

A.22

16 stycznia 2018 r.

godz. 9.00

9 (4TGH)

1 (abs)

202 A

180 min

A.26

19 stycznia 2018 r.

godz. 16.00

6 (3TR)

207 A

120 min 

A.27

18 stycznia, godz. 9.00

18 stycznia, godz.15.00

31 (4TR)

207 A

16 osób

207 A

15 osób

180 min

A.30

10 stycznia 2018 r.

godz. 16.00

3 (3TO)

2 (3TL)

1 (4TL)

201 D

120 min

A.31

10 stycznia 2018 r.

godz. 9.00

5 (4TL)

1 (abs)

201 D

120 min

A.32

10 stycznia 2018 r.

godz. 13.00

27 (4TL)

3 (abs)

201 D

15 osób

203 D

15 osób

120 min

A.35

18 stycznia 2018 r.

godz. 9.00

1 (3TC)

2 (3TB)

205 A

180 min

A.36

19 styczeń 2018r.,

godz. 9.00

31 (4TB)

29 (4TC)

202A

204A

205A

207A

180 min

T.11

10 stycznia 2018 r.

godz. 9.00

2 (3TA)

203 D

150 min

T.12

10 stycznia 2018 r.

godz. 13.00

22 (4TA)

1 (abs)

209 D

13 osób)

210 D

10 osób 

150 min 

T.15

10 stycznia 2018 r.

godz. 13.00

12 (4TGH)

25 (4TG)

19 (4TŻ)

21 (abs)

Aula

150 min 

 

 

 

 

 

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego – stary egzamin

Techniki ekonomista 341[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik handlowiec 341[03]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 341[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik logistyk 342[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kelner 512[01] - długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kucharz 512[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

Technik technologii żywności 321[09]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego –

nowy egzamin

Technik ekonomista 331403, A.35- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Kelner 513101, T.09- długopis z czarnym tuszem, kalkulator.

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

  • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości

  • numer PESEL

  • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) pozytywnej opinii rady pedagogicznej po złożeniu wniosku nauczyciela, wniosku rodziców ucznia lub wniosku ucznia pełnoletniego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

  1. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

  1. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:

- nauczyciela;

- rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;

  1. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
  2. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
  3. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu zawodowego

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna

Część praktyczna

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Zapisywanie rezultatów w postaci dokumentacji z wykonania zadań na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego

o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera

4. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia

o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej

5. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie dysfunkcji)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

6. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner