Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła arrow Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisał: Janka   
09.04.2017.

Znajdziesz tutaj niezbędnie i aktualne dane na temat egzaminów zawodowych


 

UWAGA!

Terminy i przyporządkowania do sal egzaminów zawodowych 2017 wywieszone są w gablocie na parterze pionu C budynku ZSE-U w Rybniku.

 

EGZAMIN ZAWODOWY /NOWY/

20.06.2017r.

Część pisemna

Czas trwania egzaminu 60 min.

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

GODZINA ROZPOCZĘCIA

SALA

Technik ekonomista 2TB, 2TC

A.35

10.00

201D

203D

209D

Technik handlowiec 3TGH

A.18

10.00

Aula

Technik logistyk 2TL, 2TO

A.30

10.00

101D

103D

108D

109D

Technik logistyk 3TL

A.31

12.00

110D

210D

Technik organizacji reklamy 2TR

A.26

14.00

101D

103D

Technik hotelarstwa 2TA

T.11

10.00

210C

210D

Technik żywienia i usług gastronomicznych 3TG, 3TGH, 3 TŻ

T.06

10.00

Aula

Kucharz 3GZ

T.06

10.00

203C

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

DATA/GODZINA ROZPOCZĘCIA

SALA

Technik ekonomista,

2TB, 2TC

A.35

23.06.2017r./ 9.00

23.06.2017r./ 9.00

23.06.2017r./ 9.00

202A

204A

205A

Technik handlowiec, 3TGH

A.18

22.06.2017r./ 8.00

22.06.2017r./ 12.00

101D

Technik logistyk,

2TL

A.30

26.06.2017r./ 16.00

Aula

Technik logistyk,

3TL

A.31

26.06.2017r./ 9.00

Aula

Technik logistyk

A.32

26.06.2017r./ 13.00

Aula

Technik organizacji reklamy,

2TR

A.26

28.06.2017r./ 8.00

28.06.2017r./12.00

207A

207A

Technik hotelarstwa, 2TA

T.11

26.06.2017r./ 9.00

201D

203D

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

T. 15

26.06.2017r./ 13.00

Czytelnia

Technik żywienia
i usług gastronomicznych,

3TG, 3TGH, 3 TŻ

T.06

22.06. 2017r./

8.00, 12.00, 16.00

26.06.2017r./

8.00, 12.00, 16.00

8D

10D

8D

10D

Kucharz, 3GZ

T.06

27.06.2017r./

8.00, 12.00

8D

10D

 

EGZAMIN ZAWODOWY /STARY/

12 czerwca 2017r.,godz. 12.00

Etap pisemny

Czas trwania egzaminu 120 minut

ZAWÓD

SALA

Technik technologii żywności

czytelnia

Kucharz małej gastronomii

EGZAMIN ZAWODOWY /STARY/

13 czerwiec 2017r., godzina 9.00

Etap praktyczny

ZAWÓD

SALA

Technik hotelarstwa

czytelnia

Technik technologii żywności

EGZAMIN ZAWODOWY /STARY/

4 lipiec 2017r., godzina 9.00

Etap praktyczny

ZAWÓD

SALA

Kucharz małej gastronomii

8D

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego – stary egzamin

Techniki ekonomista 341[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik handlowiec 341[03]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 341[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik logistyk 342[04]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik organizacji usług gastronomicznych 341[07]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kelner 512[01] - długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;

Kucharz 512[02]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

Technik technologii żywności 321[09]- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Wykaz przyborów, z których zdający może korzystać w części praktycznej egzaminu zawodowego – nowy egzamin

Technik ekonomista 331403, A.35- długopis z czarnym tuszem, kalkulator, ołówek, gumka, linijka;

Technik hotelarstwa 422402, T.11- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Technik organizacji reklamy 333906, A.26- długopis z czarnym tuszem, nośnik pamięci (pendrive);

Technik logistyk 333107, A.30- długopis z czarnym tuszem, kalkulator;

Kelner 513101, T.09- długopis z czarnym tuszem, kalkulator.

UWAGA !!!

Zdający powinien mieć przy sobie:

  • dokument ze zdjęciem w celu sprawdzenia tożsamości

  • numer PESEL

  • długopis z czarnym tuszem

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać.


Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

  1. O dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniowie mogą ubiegać się na podstawie:

a) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysleksji;

b) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

c) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego;

d) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;

e) pozytywnej opinii rady pedagogicznej po złożeniu wniosku nauczyciela, wniosku rodziców ucznia lub wniosku ucznia pełnoletniego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

  1. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się/zaświadczenie lekarskie zdający przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W szczególnych przypadkach zaświadczenie lekarskie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

  1. Opinia rady pedagogicznej (pkt. 1 e) wydawana jest na wniosek:

- nauczyciela;

- rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia;

  1. Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia/absolwenta lub jego rodziców o przyznanych dostosowaniach nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
  2. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
  3. Wybrane sposoby dostosowania warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uprawnieni do dostosowania

Sposoby dostosowania

1. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

(na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Część pisemna

Część praktyczna

1.Przedłużenie czasu

przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Pisanie pracy na komputerze (jeśli stopień dysgrafii uniemożliwia odczytanie pracy)

2. Zdający z przewlekłymi chorobami

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Zdający chorzy lub niesprawni czasowo

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

3. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, w tym z komputera

4. Zdający z niepełnosprawnością ruchową

(na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

oraz

Zdający z czasową niesprawnością rąk

(na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, z których zdający korzysta na co dzień, w tym z komputera

3. Korzystanie z pomocy osoby wspomagającej

5. Zdający słabosłyszący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie dysfunkcji)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

6. Zdający słabowidzący

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie dysfunkcji)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Arkusz egzaminacyjny zapisany czcionka Arial 16

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

4. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Arkusz egzaminacyjny zapisany czcionka Arial 16

3. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi zdający posługuje się na co dzień

4. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji

7. Zdający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

(na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

1. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 30 minut

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali

Wszystkie najnowsze informacje dostępne na stronie: www.oke.jaworzno.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner