Plan lekcji

Plan lekcji
Zastępstwa

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wybierz grupe interesujących cię wiadomości || zobacz wszystkie || zobacz archiwum wiadomości

 

Szkoła
Rekrutacja - Oddziały i Punktacja PDF Drukuj Email
Wpisał: Anita Cz.   
26.02.2018.

Rodzaje oddziałów i zajęcia edukacyjne biorące udział w przeliczaniu punktów.

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019 otwiera następujące oddziały Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego i Branżowej Szkoły I Stopnianr 3 im. Władysława Grabskiego i przypisuje im zajęcia edukacyjne, których oceny będą przeliczane na punkty:

Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego

Nazwa oddziału

Ilość klas

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów

Technik ekonomista

2

język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Technik organizacji reklamy

1

Technik handlowiec

1

Technik logistyk

2

Technik hotelarstwa

1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego

Kucharz

0,5

język polski

matematyka

język obcy

max(biol, chem, fiz, geo, hist, inf, muz, plas, tech, wos)

Magazynier-logistyk

0,5

2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany liczby oddziałów w danym zawodzie w ramach przyznanego limitu w wypadku braku wymaganej liczby kandydatów do danego oddziału.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata w gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę przedmiotów:

  • celujący - 18 punktów
  • bardzo dobry -17 punktów
  • dobry - 14 punktów
  • dostateczny -8 punktów
  • dopuszczający - 2 punkty

2. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

7. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

8. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)– 3 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

A. język polski i matematyka:

celujący - 20 punktów

bardzo dobry -18 punktów

dobry - 13 punktów

dostateczny -8 punktów

dopuszczający - 2 punkty

B. historia i wiedza o społeczeństwie:

celujący - 20 punktów

bardzo dobry -18 punktów

dobry - 13 punktów

dostateczny -8 punktów

dopuszczający - 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
C. Biologia, chemia, fizyka, geografia

celujący - 20 punktów

bardzo dobry -18 punktów

dobry - 13 punktów

dostateczny -8 punktów

dopuszczający - 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

D. język obcy nowożytny

celujący - 20 punktów

bardzo dobry - 18 punktów

dobry - 13 punkty

dostateczny - 8 punkty

dopuszczający – 2 punktu

10. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znak Jakości Szkoły

GIMNAZJALISTA-KONKURS

Zachęcamy gimnazjalistów oraz uczniów naszej szkoły do zapoznania się z prezentacjami konkursowymi.

 

ZSEU_RYBNIK_TECHNIKUM
ZSEU_RYBNIK_BRANZOWA_SZKOLA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja - kierunki

Rekrutacja - zasady

Rekrutacja - terminy

Rekrutacja - oddziały i punktacja

Rekrutacja - dokumenty

NASZE CERTYFIKATY

WIARYGODNA SZKOŁA

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

BEZPIECZNA SZKOŁA

Nasz partner